සමහර විට එලියේ, කොහේ හරි ඇති...

ඔබට සැමවිටම අපගේ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සහිත කථා සොයාගත හැකිය මුල් පිටුව

× මම ඔයාට උදව් කරන්නේ කෙසේ ද?